Τμήμα υπέρτασης

Πλήρης καταχώρηση λεπτομερούς ιστορικού.
Κ
λινική εξέταση καρδιαγγειακού συστήματος.
Ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Διερεύνηση – διάγνωση δευτεροπαθούς αρτηριακής υπέρτασης.
24ωρη περιπατητική καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (holter).
Διερεύνηση - εκτίμηση – ανίχνευση βλάβης οργάνων – στόχων.
Εκπαίδευση – συμβουλευτική υγιεινοδιαιτητικής προσέγγισης.
Εφαρμογή κατάλληλης κατά περίπτωση φαρμακευτικής θεραπείας.
Αντιμετώπιση των επιπλοκών της νόσου.
Συνεχής και τακτική παρακολούθηση και επικοινωνία με τον ασθενή.